skip to Main Content
Заявление за издаване на разрешение за строежЗаявление за издаване на скици за недвижими имотиЗаявление за издаване на удостоверение за декларирани данниЗаявление за издаване на удостоверение за търпимост на строежЗаявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоЗаявление за издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имотЗаявление за одобряване на подробен устройствен планЗаявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разре-шение за строежЗаявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаЗаявление за издаване на многоезично извлечение от акт за ГС
Back To Top
Skip to content