skip to Main Content
Бланка - образец на съгласие за обработване на лични данниЗаявление за даване на разрешение за изработване на проект за ГТУП - РА-УТ- 001Заявление за одобряване на проект за ПУП - РА-УТ-002Заявление за издаване на виза за проектиране - РА-УТ- 003Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект (чл. 141-145 от ЗУТ) - РА-УТ - 004Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ) - РА-УТ- 005Заявление за одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл. 145, ал. 5 от ЗУТ) - РА-УТ- 006Заявление за предаване на екзекутвна документация на изпълнен строеж (чл. 175 от ЗУТ) - РА-УТ- 007Заявление за издаване на разрешение за строеж (чл.147 и чл. 148 от ЗУТ) - РА-УТ- 008Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ - РА- УТ- 009Заявление за одобряване на схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градското обзавеждане и др. или за издаване на скица с указан начин на поставяне (чл.56 и чл.57 от ЗУТ) - РА-УТ- 010Заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи, елементи на градско обзавеждане - РА- УТ-011Заявление за регистрираве на преместваем обект или рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл.80, ал.1,2 от НПОРИМЕРДТСО) - РА-УТ-012Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - РА-УТ- 013Заявление за извършване на проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това. че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - РА-УТ- 014Заявление за издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181 от ЗУТ) - РА-УТ- 015Заявление за издаване на скица за недвижим имот от действащ ПУП - РА-УТ- 016Заявление за презаверяване на скица за недвижим имот от действащ ПУП - РА-УТ- 017Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот - РА-УТ- 018Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ) - РА-УТ- 019Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ) - РА-УТ- 021Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл. 194 от ЗУТ) - РА-УТ- 022Заявление за освидетелстване на сграда - РА-УТ- 023Заявление за издаване на удостоверение за премахната сграда - РА-УТ- 024Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района - РА-УТ- 025Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на района - РА-УТ- 025Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи (съществуващи с обследване) - РА- УТ- 026Заявление за издаване на заверен препис (копия) от документи - РА-УТ- 027Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси - РА-УТ- 028Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка- РА-УТ- 029Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура - РА- УТ- 030Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура - РА-УТ- 031Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж - РА-УТ- 032Заявление за определяне на представител в държавна приемателна комисия - РА-УТ- 033Заявление за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност - РА- УТ- 034Заявление за заверка на геодезическо заснемане и експертна оценка на растителност - РА-УТ- 035Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина - РА-УТ- 036Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ - РА-УТ- 037Заявление за издаване на нов административен адрес - РА-УТ- 038Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес - РА- УТ- 039Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал.6 от ЗУТ - РА-УТ- 040Заявление за издаване на удостоверение от общ характер - РА-УТ- 041Заявление за издаване на удостоверение и скица по чл. 13. ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ - РА- УТ- 042Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти - РА-УТ- 043Уведомление за премахване на сгради по чл. 197 от ЗУТ - РА-УТ- 044Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване - РА-УТ- 045Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект -РА-УТ-046Заявление за внасяне на допълнителни документи - РА-УТ- 047Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за заинтересованите лица - РА-УТ- 048Декларация по чл, 154, ал. 5 от ЗУТ за съгласие от заинтересованите лица - РА-УТ- 049Опис на внесените проектни материали по преписка - РА-УТ- 050Опис на внесените проектни материали по преписка за техническа инфраструктура - РА- УТ- 051Формуляр за определяне на такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти - РА-УТ- 052
Back To Top
Skip to content