skip to Main Content

ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ“ (ОПТК)

Чл. 31. Отдел „Обществени поръчки, търгове и конкурси” извършва следните дейности:

 1. 1. Окомплектова доклади до Председателя на СОС за вземане на решение за отдаване под наем на имоти и части от имоти, публична общинска собственост.
 2. 2. Окомплектова доклади до кмета на СО за отдаване под наем на имоти и части от имоти, частна общинска собственост.
 3. 3. Извършва изготвяне на документация, подготовка и провеждане на конкурси за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост.
 4. 4. Подготвя договорите за отдаване под наем на имоти (терени и помещения), общинска собственост. Изготвя протоколи за въвеждане във владение.
 5. 5. Извършват организиране и провеждане на конкурси за ученическо столово хранене в ученическите столове и бюфети.
 6. Извършва подготовка, организация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства.
 7. Подготвя решения и обявления за откриване на процедурите по ЗОП с попълване и едновременно изпращане на образци до АОП.
 8. Изготвяне на документации за участие в обществените поръчки.
 9. Изготвяне на протоколите за работа на комисиите при провеждане на обществените поръчки.
 10. Изготвяне на заповеди за класиране на участниците и уведомяване на кандидатите.
 11. Подготовка и организиране подписването на договорите за изпълнение на обществените поръчки.
 12. Изпращане на информации до АОП за сключените и изпълнените договори.
 13. Подготовка на преписките до КЗК и ВАС в случай на обжалване.
 14. Окомплектоване на цялата документация на процедурата и оформяне на досие на обществената поръчка.
Back To Top
Skip to content