skip to Main Content

ОТДЕЛ „Правнонормативно обслужване и образование“ (ПНОО)

Чл. 26. (1) Дейността на отдела е подчинена на законовите и подзаконовите нормативни актове, решенията на Столичния общински съвет, на заповедите на кмета на Столична община, на заповедите на кмета на Район „Илинден“, на секретаря на Района и съдебните органи. Решенията на Столичния общински съвет подлежат на изпълнение от деня, в който Районната администрация е уведомена за тях. Упражнява ръководни, организационни, координационни, контролни и подпомагащи функции, свързани с местното самоуправление в сферата на образованието, културата и спорта Нарежданията на по-горестоящите органи се довеждат до знанието на служителите от секретаря на Районна или от началника на отдела.

(2) В отдел ПНОО се извършват следните дейности:

 1. Предлагане на мерки и работа – самостоятелно или съвместно с другите отдели на Районната администрация, за предотвратяване и прекратяване на закононарушения и за отстраняване на условията и причините, които ги пораждат.
 2. Участие в разработването, предоставяне на становища и мнения по законосъобразността на вътрешно устройствени актове, административни актове, инструкции и заповеди, които се съгласуват, както и в подготовката на документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите или служебни правоотношения и налагането на дисциплинарни наказания.
 3. Координиране на работата по обосноваване законосъобразността на извършените действия пред контролни и ревизионни органи.
 4. Преглежда административно-наказателните преписки и изготвя наказателни постановления. Организира връчването на наказателни постановления.
 5. Преглежда постъпилите в администрацията чуждестранните съдебни решения и издава решения за признаването им.
 6. Подготвя преписки за настойничество и попечителство и издава удостоверения за назначаване на настойници/попечители.
 7. Разглежда заявления по Закона за достъп до обществена информация и подготвя решенията за дадена или отказана обществена информация.
 8. Оказване на правна помощ на службите в Района за законосъобразното изпълнение на техните функции,
 9. Предоставя съвети, мнения и справки по правни въпроси.
 10. Осъществява процесуално представителство на Район „Илинден“ пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които СО – район „Илинден“ е страна.
 11. Дава становища по законосъобразността на проекти и договори, сключвани от кмета на Района.
 12. Съгласува законосъобразността на всички проекти за договори, по които страна е кмета на Района, изготвени от други отдели в СО – район „Илинден“, а при несъгласие – прилага писмено мотивирано становище.
 13. Съгласува актове за разпоредителни сделки или действия по управление с общинско имущество, сключвани от СО – район „Илинден“ – заповеди и договори, подготвени и съгласувани предварително от съответните служители.
 14. Ръководи и контролира дейност „Култура и спорт“.
 15. Инициира идеи, предлага решения, разработва, ръководи и контролира реализацията на планове, проекти и мероприятия, свързани с развитието на културната, просветна, духовна и спортна дейност в Района.
 16. Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на Район „Илинден“.
 17. Упражнява дейности по проучването, подготовката и реализацията на проекти за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа в сферата на културата от различни институции, по български и международни програми.
 18. Контролира дейности по образованието.
 19. Участва в проверки по общинските детски и учебни заведения, с цел контрол върху работата им и оказване на съдействие при необходимост.
 20. Ръководи и отговаря за дейността и развитието на културната, духовната, просветната и спортна дейност в Района.
 21. Съблюдава за изпълнението на нормативните актове и отговаря за реализацията на всички решения на ръководството на Района и на висшестоящите органи, касаещи културата и спорта, като ги свежда до знанието на отговорните лица, в т. ч. – решенията на Столична община; дирекциите „Култура“ и „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в СО; на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС; на Постоянна комисия за децата, младежта, спорта и туризма към СОС.
 22. Свежда своевременно до знанието на читалищните ръководства, до директорите на училища и учителите по физическо възпитание и спорт информация (писма, решения, покани за участия във фестивали, конкурси, спортни състезания и др.) от посочените по-горе институции и от други правителствени и неправителствени организации с дейност в сферата на културата и спорта.
 23. Взема участие в планирането, организира и ръководи провеждането на Районни мероприятия, свързани със значими национални, градски и Районни празници, бележити дати и емблематични събития, конкурси, изложби, фестивали, спортни състезания и др.
 24. Изготвя месечните и годишни Районни програми „Култура и спорт“.
 25. Взема участие в контрола по експлоатацията и стопанисването на сградния фонд на читалищата, следи за ефективното и целесъобразно използване на материалната база, съгласно чл. 3, т. 6 от Закона за народните читалища.
 26. Съдейства за изготвянето на проекти за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа от Столична община и Министерство на културата за културната дейност на Района и Районните читалища.
 27. Прави предложения, приема планове и отчети за дейността на читалищата, във връзка с чл. 26 и чл. 26а от Закона за народните читалища.
 28. Следи за правилното разпределение на държавната субсидия между Районните читалища.
 29. Събира необходимите данни относно културната и спортна дейност в Района и изготвя своевременно информация, доклади, отчети и сведения до ръководството на Района и висшестоящите органи.
 30. Взема участие в срещи, разговори, дискусии, семинари и др. по проблемите на културата и спорта, организирани от Дирекция „Култура“ и Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на Столична община.
 31. Координира и контролира дейността в сферата на образованието, с оглед на:

– задължителната предучилищна подготовка и задължителното училищно обучение на децата до 16 годишна възраст;

– приема в детските градини и училищата;

– прилагането на държавните образователни изисквания;

– управлението, поддържането и обновяването на материалната база на детските градини и училищата – общинска собственост;

– спазването на нормативните актове и решенията на Столичен общински съвет в детските градини и училищата.

 1. Участва в организацията по снабдяването със задължителна учебна документация, учебници и учебни помагала.
 2. Съблюдава за спазването на правилата на Столичен общински съвет за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в детските заведения.
 3. Осъществява прием на граждани по проблемите на образованието и извършва проверки по жалби, сигнали и критични бележки, касаещи дейността на общинските детски градини и училища.
 4. Спомага за разрешаването на социално-битови проблеми на децата и учениците – хранене, здравеопазване, отдих, туризъм.
 5. Изготвя информации и справки, дава становища и изказва предложения пред ръководството на Района за разрешаването на проблеми в сферата на образованието.
 6. Участва в планирането на развитието и оптимизирането на мрежата от детски градини и училища на територията на Района.

Заявления - Образци, подавани към отдела

Молба за настойничество / попечителство;Заявление - образец за издаване на удостоверение за настойничество / попечителство;Декларация, попълвана от родители, които са законни настойници/попечители;Декларация - съгласие за заемане на длъжност заместник-настойник / заместник-попечител или член член на настойнически / попечителски съвет;Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация;Бланка - образец на съгласие за обработка на лични данниЗаявление по чл. 118, ал. 1 от кодекса на международното частно правоДекларация по чл. 117, т.3 и т.4 от кодекса на международното частно право
Back To Top
Skip to content