skip to Main Content

ОТДЕЛ „Регистрация и контрол на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“ (РКДТ и УОСЖФ)

Чл. 30. Отдел „ Регистрация на търговската дейност и управление на общинската собственост и жилищния фонд“:

 1. Приемане и преглед на подадените заявления за работно време за извършване на търговска дейност на територията на Район „Илинден“.
 2. Заверка и вписване в информационен масив „Търговски обекти“ на подадените заявления за работно време.
 3. Приемане и преглед на приложените документи към подадените заявления за извършване на търговия на открито върху терени, общинска собственост.
 4. Издаване на разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени, общинска собственост – по одобрена схема за разполагане. Издадените разрешителни се вписват в регистър „Търговия на открито“.
 5. Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти по одобрена схема. Издадените разрешителни се вписват в регистър „Търговия на открито”.
 6. Издаване и заверка на заявления за работно време за търговия на открито в имоти, частна собственост. Заверените заявления се вписват в информационен масив „Търговия на открито в имоти, частна собственост“.
 7. Определяне на размера на дължими суми по т. 5 и т. 6 и контрол по събиране на такси съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
 8. Извършват контрол по изпълнението на поетите в сключените договори от наемателите задължения към Район „Илинден“ и предприема всички законоустановени действия за събирането им в срок.
 9. Подготвят заповеди и участват в комисии по изземване на общински нежилищни имоти и обекти от нередовни наематели.
 10. Участват в съвместни проверки с органите на Българска агенция по безопасност по храните (БАБХ), Районна служба, – пожарна и аварийна безопасност (РС ПАБ), Национална агенция за приходите (НАП), Районно управление на полицията (РУП), за спазване на задължителните работно време и осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред.
 11. Изготвя периодични справки на търговските обекти на територията на Района за нуждите на СО, ІІІ Районно управление на полицията, Районна служба, – пожарна и аварийна безопасност и други институции при поискване (РС ПАБ).
 12. Изготвя и предоставя ежемесечни справки до дирекция „Икономика и търговска дейност” при СО и Общинско предприятие „Туристическо обслужване”.
 13. Осъществява цялостен контрол по спазване на разпоредбите на нормативната уредба като извършва регламентирани проверки на имотите, общинска собственост, и на търговските обекти, като при констатирани нарушения съставя актове за административни нарушения.
 14. Изготвя становища и отговори на постъпили молби, жалби, предложения и сигнали на граждани, които са от функционалната компетентност на отдела.
 15. Извършват прием на граждани в определеното за целта време по проблеми, свързани с дейността на отдела.

16 Оформя документално правото на собственост върху общинските недвижими имоти с актове за общинска собственост, следи за последващи действия с тях и извършва необходимите действия върху актовете за общинска собственост. Съставя актовете за об-щинска собственост, предоставя ги за одобрение от Кмета на р-н „Илинден“, процедира тяхното утвърждаване от Кмета на Столична община и вписва същите в  „Служба по вписванията“ – гр. София.

 1. Създава, поддържа и съхранява актовете за общинска собственост, досиетата и регистрите и извършва необходимите действия, свързани с тях.
 2. 18. Извършва необходимите действия по заприходяване и отписване на общинските имоти в/от счетоводния баланс на р-н „Илинден“.
 3. Декларира и отписва недвижимите имоти – общинска собственост, в отдел „Об-щински приходи – Илинден“ към Дирекция „Общински приходи“ – СО. Извършва други необходими действия, свързани с отдел „ОП – Илинден“ като предеклариране на общин-ски имоти, снабдяване с данъчни оценки, кореспонденция, справки и други.
 4. Отговаря за стопанисването и управлението, придобиването и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, извършва всички необходими действия в т.ч. про-верка, становища, подготовка, комплектоване на документи, проекторешения и доклади до Столичния общински съвет, по преписки за: придобиване право на собственост и ог-раничени вещни права; продажба на имоти и вещи – общинска собственост; прекратяване на съсобственост; учредяване право на строеж; учредяване право на надстрояване и/или пристрояване; учредяване право на ползване; учредяване право на преминаване; сделки по реда на Закона за устройство на територията; други.
 5. 21. Изготвя справки и издава удстоверения за: идентичност на адрес; статут на имот; отписване от актовите книги за общинска собственост; установени реституционни пре-тенции; разпределение на идеални части от общите части на сграда в режим на етажна собственост и технически характеристики на обект съгласно площообразуването на жи-лищния блок; други.
 6. 22. Извършва проверка, изготвя становище и окомплектова с необходимите докумен-ти преписки за отписване на недвижими имоти от актовите книги за общинска собстве-ност.
 7. 23. Проверка и заверка на молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка;
 8. 24. Проверка на преписка и комплектова с необходимите документи за издаване на писмо-съгласие за заличаване на вписана законна ипотека в полза на Столична община /старо име Столичен народен съвет респ. Димитровски районен народен съвет/, което да послужи пред „Служба по вписванията“ – гр. София.
 9. 25. Извършва необходимите спомагателни действия по отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост за общински нужди.
 10. 26. Кореспонденция с общински и държавни институции, ведомства, физически и юридически лица в т.ч. и вътрешна кореспонденция.
 11. 27. Отговаря на искания на физически и юридически лица, извършва проверки на място и по документи.
 12. 28. Извършва служебни справки и проверки на място, работи със специализирани информационни системи и база данни.
 13. 29. Участва в комисии, касаещи общинските имоти, както и в други комисии и ра-ботни групи, свързани с дейността на районната администрация.
 14. 30. Извършва всички необходими действия за реализиране продажбите на общинс-ките жилища и нежилищните имоти.
 15. 31. Разглежда и обработва заявления на граждани, които кандидатстват за настаня-ване под наем в общински жилища, извършва всички необходими действия свързани със заявленията.
 16. 32. Създава и поддържа картотеки на граждани с установени жилищни нужди и следи за промени в обстоятелства по картотечните досиета, извършва всички необходими действия свързани с картотеките.
 17. 33. Изготвя настанителни заповеди и договори за наем на общински жилищни имо-ти. Създава и поддържа наемни досиета, извършва контрол по същите. Следи за изпълне-ние на задълженията на гражданите по договорите за наем и предприема необходимите законови действия при неизпълнение.
 18. 34. Осъществява процедури по прекратяване на наемните правоотношения с недоб-росъвестни и неизрядни наематели на общински жилищни имоти, както и тяхното при-нудително изземване.
 19. 35. Извършва принудително изземване на поземлени имоти (терени), които се дър-жат или владеят без правно основание, не се ползват по предназначение или необходи-мостта, от които е отпаднала.
 20. 36. Други действия, свързани с общинските имоти и съгласно действащата норма-тивна уредба.

Заявления - Образци, подавани към отдела

Заявление за работно време на стационарен търговски обектЗаявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот - частна; собственостЗаявление за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственостЗаявление за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственостЗаявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрацияЗаявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрацияЗаявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУКНеобходими документи за кандидатстване за картотекиране за настаняване под наем в общинско жилищеДекларация - образец по Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична общинаЗаявление - образец за картотекиранеЗаявление - образец за закупуване на общинско жилищеБланка - образец на съгласие за обработване на лични данни
Back To Top
Skip to content