skip to Main Content

Отдел „Център за административно обслужване“ (ЦАО)"

Чл. 27. Център за административно  обслужване:

 1. Управление на функционирането на ЦАО – изпълнява се от секретаря на Района, който планира, организира, ръководи и контролира спазването на нормативните изисквания, обезпечаващи работните процеси.
 2. Административно обслужване на граждани и институции – извършва се от младши експерт, главните специалисти и специалисти в съответствие с действащото в Република България законодателство и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Столична община – район „Илинден“. Обработване на входящите, изходящите документи и вътрешна поща, приемане, регистриране, разпределяне и насочване на входящата кореспонденция към адресатите, извеждне и изпращане по предназначение на изходящата кореспонденция. ЦАО отговаря за организирането, техническата подготовка и провеждането на избори за държавни и местни органи на властта, преброяване на населението.
 3. Деловодство и куриер – извършва се от младши експерт, главните специалисти и специалисти в съответствие с действащото в Република България законодателство и Вътрешните правила за организация на документационната и деловодната дейност в Столична община – район „Илинден“ и Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Столична община – район „Илинден“.
 4. Гражданско състояние и ЕСГРАОН – извършват се от младши експерт, главните специалисти и специалисти в съответствие с действащото в Република България законодателство и извършват следните дейности:

–   Обработка на образци ЕСГРАОН за актуализация;

 • Поддържане на картотечни регистри;
 • Осъществяване и поддръжка на връзка с НБД /Национална база данни/;
 • Обновяване и поддръжка на ЛБД /Локална база данни/;
 • Компютърна обработка на документите;
 • Заявка до ТЗ ГРАО за издаване на нов или смяна на вече даден ЕГН;
 • Получаване на разпечатки с промените в адресната регистрация на лицата и свързаната с това обработка на ЛРК /лични регистрационни картони/ и тяхното навременно препращане в другите райони на Столична община;
 • Съставяне на ЛРК на граждани, записани на постоянен адрес в района и на чужди граждани с разрешено постоянно пребиваване на територията, класиране и съхраняване на тези ЛРК;
 • Поддържане и подновяване на териториалния класификатор на улиците в района; 10. Оказване на съдействие на следствените служби, съд, прокуратура, и други по техни писма;
 • Предаване в ТЗ ГРАО на обработените образци ЕСГРАОН и информацията за актуализация на НДБ;
 • Получаване и обработка на документи ”Заявление за постоянен адрес” на граждани;
 • Отразяване на постъпилите документи в ЛРК и база данни;
 • Приемане и регистрация на документ ”адресна карта за настоящ адрес”;
 • Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър;
 • Седмично приключване и предаване на документите в ТЗ ГРАО;
 • Издаване на удостоверение за наследници;
 • Издаване на удостоверение за сключване на брак с чужд гражданин;
 • Издаване на удостоверение за семейно положение за работа в чужбина;
 • Издаване на удостоверение за идентичност на имена в чужбина;
 • Издаване на удостоверения за родствена връзка;
 • Издаване на удостоверения за семейно положение пред българските власти;
 • Издаване на удостоверения за многодетна майка;
 • Издаване на удостоверения за осиновяване;
 • Справки за ЕГН;
 • ЕГН на бежанци и чужди граждани;
 • Корекция на регистрите по гражданско състояние въз основа на решения на съда, осиновяване, разсиновяване, развод и др. документи;
 • Навременна обработка на регистрите по гражданско състояние, съставяне на регистрите и азбучници към тях;
 • Връчване на удостоверения за раждане;
 • Издаване на дубликати и пълни преписи от актовете по гражданско състояние;
 • Приемане на документи за припознаване на дете, заверка и отразяване на промените;
 • Отразяване на настъпило анулиране на актовете;
 • Обработка на документи по гражданско състояние на български граждани живеещи в чужбина;
 • Съставяне на месечна справка на починалите лица и предаването и във военното окръжие, 3-то РУ СДВР, Агенция за социално подпомагани – Възраждане;
 1. Ползването на локалната компютърна мрежа и достъпа до Интернет от служителите в ЦАО се извършва само със служебна цел и е в съответствие с „Вътрешните правила за ползване на локалната компютърна мрежа и регламентиране на достъпа до Интернет в Столична община – район „Илинден“.
 2. Архивиране и съхранение на документалния фонд в Район „Илинден“, деловодство и технически дейности.
 3. Отговаря за обема на документи вътре и извън Районната администрация.
 4. Контролира дейността на куриера по обмен на документи в и извън Районната администрация.

Заявления - Образци, подавани към отдела

Информация по чл. 21 от Регламент 2016/1191Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУКБланка - образец на съгласие за обработване на лични данни
Back To Top
Skip to content