skip to Main Content

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация" /УТКР/

Чл. 32. (1) Дейностите в отдел УТКР, свързани с устройството на територията, са:

 1. Проверка на мотивирани искания за ИПРЗ и проекти за ИПРЗ, да ги съобщава на заинтересованите лица, както и да подготвя заповеди за одобряването им или откази за одобряване;
 2. Изпълняване на изискващите се процедури при създаване на устройствени схеми и планове и при измененията им;
 3. Изработване на скици с указан начин на застрояване;
 4. Подготвяне на скици с указан начин на поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически и юридически лица;
 5. Подготовка за одобряване на инвестиционни проекти, в това число оценка на съответствието на инвестиционни проекти за строежи от ІV, V и VІ категория и издаване на разрешения за строеж, съобразно предоставените правомощия на главния архитект;
 6. Подготовка за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти на инженерната инфраструктура, съобразно предоставените правомощия на началника на отдел УТКР;
 7. Подготовка за одобряване на инвестиционни проекти, в това число оценка на съответствието на инвестиционни проекти за преместваеми обекти и рекламни съоръжения, и издаване на разрешения за поставяне, съобразно предоставените правомощия на главния архитект;
 8. Водене на регистър на разрешенията за строеж, издадени от гл. архитект на Района, и изпращане на копия от тях в Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община (НАГ – СО);
 9. Водене на регистър на разрешения за строеж за благоустройствени обекти, издадени от началника на отдел УТКР, и изпращане на копия от тях и придружителна документация в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ – СО);
 10. Водене на регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация, издадени от главния архитект на Района, и изпращане на копия от тях в дирекция „Общински строителен контрол“ – НАГ – СО, както и на издадените такива от главния архитект на София;
 11. Подготовка за заверяване на екзекутивна документация;
 12. Подготовка и участие в заседания на Районния експертен съвет по устройство на територията (РЕСУТ). Да уведомява ДНСК на основание чл. 149, ал. 5 за издадените разрешения за строеж от гл. архитект и от началника на отдел УТКР;
 13. Съобщаване на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 1 за издадени разрешения за строеж от гл. архитект и от началника на отдел УТКР;
 14. Съобщаване на заинтересуваните лица по чл. 149, ал. 1 за издадени разрешения за строеж, заповеди към разрешения за строеж и визи от гл. архитект на гр.София.
 15. За постъпили възражения по чл. 149, ал. 3 от ЗУТ: срещу издадени разрешения за строеж от главния архитект на гр. София – уведомява НАГ, а срещу тези, издадени от главния архитект на Района – окомплектова необходимата документация за изпращане в ДНСК;
 16. Даване на технически предписания по чл. 197, ал. 2 от ЗУТ;
 17. Участие в комисията по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ;
 18. Участие в комисии, свързани с дейността на Района;
 19. Подготовка на разрешения за заемане на части от тротоари, улични платна и свободни общински площи по чл. 157 от ЗУТ;
 20. Извършване на огледи по заявления на граждани и изготвяне на писмени отговори;
 21. Изпращане на текущи отчети до Дирекция „Общински строителен контрол“ в НАГ – СО, Дирекция по Национален Строителен Контрол (ДНСК) и Национален Статистически Институт(НСИ);
 22. Поддържане на технически архив и издаване на заверени копия от документи.

(2) Дейностите в отдел УТКР, свързани с кадастъра и регулацията, са:

 1. Издаване на скици-извадки от ПУП за нуждите на граждани и други отдели в Район „Илинден“;
 2. Да проверява мотивирани искания за ИПРЗ и проекти за ИПРЗ, да ги съобщава на заинтересованите лица, както и да подготвя заповеди за одобряването им или откази за одобряване;
 3. Да изработват скици с указан начин на застрояване, съобразно предоставените правомощия на главния архитект;
 4. Да подготвят скици с указан начин на поставяне на преместваеми обекти върху имоти, собственост на физически и юридически лица;
 5. Изпълняване на изискващите се процедури при създаване на устройствени схеми и планове и при измененията им, провеждане на обществено обсъждане;
 6. Оценка на съответствие на инвестиционни проекти по части „Вертикално планиране(геодезия)“ и „Трасировъчен план“, участие в РЕСУТ;
 7. Извършване на огледи и изготвяне на писмени отговори по заявления, жалби и сигнали на граждани;
 8. Попълване на данни от кадастралния и регулационен план в декларациите по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ;
 9. Извършване на обстоятелствени проверки;
 10. Издаване удостоверения за идентичност на имоти;
 11. Участие в комисии, свързани с дейността на Района;
 12. Подготвяне на копия на документи, съхранявани в архива;
 13. Участие в общи задачи и дейности в отдела.

Устройство на територията:

 • Издаване и презаверяване на скици на урегулирани поземлени имоти (УПИ);
 • Изготвяне на скици-извадки от подробния устройствен план (ПУП) и кадастрални планове за нуждите на отделите ИИБЕ и КС, УОС и ЖФ, РКТД и др.;
 • Изготвяне на скици с указан начин на застрояване на обекти от ІV, V и VІ категория.
 • Изпълняване на изискващите се процедури при създаване на устройствени схеми и планове и при измененията им;
 • Провеждане на процедури и заседания за обществено обсъждане на устройствени планове;
 • Попълване и отстраняване на грешки в кадастралните планове по чл. 134 от ЗУТ;
 • Оценка на съответствие на инвестиционни проекти по части „Геодезия”, „Вертикално планиране“ и „Трасировъчен план“;
 • Участие в заседания на РЕСУТ;
 • Участие в комисията по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ;
 • Участие в комисии, свързани с дейността на района;
 • Извършване на огледи и изготвяне на писмени отговори по заявления и сигнали на граждани;
 • Попълване на данни от кадастралния и регулационен план в декларациите по чл. 14 и чл. 17 от Закона за местните данъци и такси;
 • Извършване на обстоятелствени проверки;
 • Издаване на удостоверения за идентичност на имоти;
 • Подготвяне на копия от документи, съхранявани в архива;
 • Подготвяне на копия-извадки от ПУП за издаване на визи.

Такси за технически услуги, извършвани отдел УТКР

Наименование на услугата Цена Цена с ДДС
1 Ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали / за ІІІ-та зона / 1,00лв/м2/ден Без ДДС
2 Издаване на скица на недвижим имот: Без ДДС
- обикновена услуга – 14 работни дни 30,00 лв
- бърза услуга – 5 работни дни 45,00 лв
- експресна услуга – 2 работни дни 60,00 лв
3 Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване: Без ДДС
- на основание чл.140, ал.2 от ЗУТ 40,00 лв
- на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ 150,00лв
- за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 15,00лв
4 Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца 15,00лв Без ДДС
5 Определяне на строителна линия и ниво на строеж 10,00лв Без ДДС
6 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство 5,00лв Без ДДС
7 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях 10,00лв Без ДДС
8 Издаване на разрешение за строеж: Без ДДС
за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – 1лв/кв.м РЗП от стойността ( за ІІ зона -12лв/кв.м. и ІV зона 8,00лв/кв.м.);
- за преустройство и реконструкция, както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство – 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/;
-          за линейни инфраструктурни обекти – 0,3% от стойността на обекта;
Издаване на разрешение за строеж на ограда: Без ДДС
- в условията на чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ – 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/ в лв/лин.м. спрямо периметъра на оградата;
-          в условията на чл.48, ал.9 от ЗУТ– 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/ в лв/кв.м. спрямо разгъвката на оградата;
Издаване на разрешение за строеж на газова инсталация: Без ДДС
за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. 100,00лв
за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. – 10% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/ в лв; 200,00лв
за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени /производствени/ сгради
Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция: Без ДДС
- за жилищни сгради - 0,08лв/м2 РЗП със сутерен;
- за нежилищни сгради - 0,20лв/м2 РЗП със сутерен;
- за идейни проекти – 30% от размера на съответната такса;
-          за оценка на съответствие на РЕСУТ – 30% от размера на съответната такса;
Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл. 154, ал.5 от ЗУТ– 50% от размера на таксата по т.8в; Без ДДС
Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по отделните проектни части за ново строителство: Без ДДС
- за жилищни сгради - 0,20лв/м2 РЗП със сутерен;
- за нежилищни сгради - 0,40лв/м2 РЗП със сутерен;
- за идейни проекти – 30% от размера на съответната такса;
-          за оценка за съответствие от ОЕСУТ – 30% от размера на съответната такса;
9 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ: Без ДДС
- за преместваеми обекти – сергия или маса 25,00лв
- за преместваеми обекти с типов проект 50,00лв
- за преместваеми обекти с индивидуален проект – 8,00лв/м2, но не по-малко от 50лв;
- за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи– 10,00лв/м2, но не по-малко от 100лв; 200,00лв
- за рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4м2 100,00лв
- за рекламни елементи с типов проект 300,00лв
- за рекламни елементи с индивидуален проект 50,00лв
- за фирмена информационно-указателна табела 50,00лв
- за временни информационни елементи 200,00лв
за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект
- за фирмен тотем
-          за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне;
10 Одобряване на проект за делба по чл.202 и чл.203 от ЗУТ– 25% от стойността на съответната зона / ІІ или ІV/; Без ДДС
11 Издаване на удостоверения по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър 10,00лв Без ДДС
12 Заверка на екзекутиви – 30% от цената на услугата за съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция; Без ДДС
13 Заверено копие от ПУП 10,00лв Без ДДС
14 Заверка на копие от инвестиционен проект, както и заверка на съхраняваната в архив документация 10,00лв Без ДДС
15 Допускане анкериране при изкопни работи към общински имоти 500,00лв С ДДС
16 Издаване на удостоверения: С ДДС
- за идентичност на имоти по кадастрални и регулационни планове 20,00лв С ДДС
- за градоустройствен статут на имотите по ОУП и „фондова” принадлежност 20,00лв С ДДС
17 Писмен отговор за липса на досие в архива на направление „Архитектура и градоустройство” 2,00лв С ДДС
18 Издаване на разрешение по чл.77, ал.2 от НПОРИДМЕРДТСО 100,00лв С ДДС
19 Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП – само текст: С ДДС
- за СО безплатно
- за физически лица 20,00лв
-          за юридически лица и ведомства 30,00лв
20 Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ППЗОПОГПС и ОУП –текст и графика: С ДДС
- за СО – безплатно;
- за физически лица - 20,00лв + разходите за копиране;
-    за юридически лица и ведомства- 30,00лв + разходите за копиране;
21 Териториално насочване на инвестиционни инициативи: С ДДС
- за СО безплатно
- за СО 20,00лв
-          за юридически лица и ведомства 50,00лв
22 Изготвяне становища за необходимост от провеждане на различни процедури: С ДДС
- за СО безплатно
- за физически лица 20,00лв
- за юридически лица и ведомства 30,00лв
23 Служебно съгласуване на визи и инвестиционни проекти: С ДДС
- за СО безплатно
- за физически лица 20,00лв
- за юридически лица и ведомства 50,00лв
24 Съгласие за допускане на устройствена процедура 100,00лв С ДДС
25 Процедура за одобряване на линейни обекти: С ДДС
- до 1 км 200,00лв
- до 10 км 400,00лв
- над 10 км 800,00лв
26 Процедура за одобряване на изменение на план за регулация: С ДДС
- до 1 дка 200,00лв
- до 10 дка 250,00лв
- над 10 дка 300,00лв
27 Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване: С ДДС
- до 1 дка 200,00лв
- до 10 дка 250,00лв
- над 10 дка 300,00лв
28 Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване: С ДДС
- до 1 дка 400,00лв
- до 10 дка 500,00лв
- над 10 дка 600,00лв
29 Процедура за одобряване на работен устройствен план: С ДДС
до 1 дка 400,00лв
- до 10 дка 500,00лв
- над 10 дка 600,00лв
30 Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване /изменение на план за регулация и застрояване/ и работен устройствен план: С ДДС
- до 1 дка 600,00лв
- до 10 дка 700,00лв
- над 10 дка 800,00лв
31 Разглеждане в общински експертен съвет по устройство на територията и/или съгласуване на проекти на инжинерна инфраструктура: С ДДС
- за площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост /вкл. нженерни мрежи/ 0,06лв/м2
- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация /за всяка специалност/ за високи сгради /кота корниз над 15м/ 40,00лв
- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация /за всяка специалност/ за средни сгради /кота корниз до 15м/ 30,00лв
- за съгласуване на изменения и преустройства на сградна инсталация /за всяка специалност/ за ниски сгради /кота корниз до 10м/ 20,00лв
- за съгласуване на улични проводи /водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др./, извън тези, които са публична собственост – 0,10лв/л.м., но не по-малко от 20лв; 20,00лв
- за съгласуване на съоръжения към инженерна инфраструктура – трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни съоръжения и др.
32 Издаване на скица от кадастралния план в урбанизирана територия 30,00лв С ДДС
33 Издаване на служебна бележка /удостоверение/:
- за справка по кадастър 10,00лв
- за идентичност 20,00лв
34 Копие от кадастрален план /кадастрален лист, ръчна скица, разписна книга/ - 2,00лв за 1 дм2, но не по-малко от 10,00лв; С ДДС
35 Копие от стар кадастрален план- А4; 15,00 лв. С ДДС
36 Справка и издаване на заверени копия на документация формат А-4 2,00лв / лист С ДДС
37 Справка и издаване на заверени копия на документация формат А-3 4,00лв / лист С ДДС

Заявления - Образци, подавани към отдела

Заявление за премахване и кастрене на дървета - образецБланка - образец на съгласие за обработка на лични данни
Back To Top
Skip to content